REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW L MASTERS

 

§ 1  WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

1. Zapisu na kurs może dokonać osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat

2. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć do biura
Profil Kandydata na Kierowcę

§ 2  PRZEBIEG KURSU

Kurs podstawowy na prawo jazdy kat. B składa się z części teoretyczej oraz części praktycznej.

§ 3 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin lekcyjnych wykładów (1 godzina=45 minut) w tym 4 godziny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Obecność na zajęciach teoretycznych jest obowiązkowa.

3. Przed ukończeniem kursu kursant zdaje egzamin wewnętrzny teoretyczny przeprowadzony na zasadach egzaminu państwowego. Na egzamin należy umówić się telefonicznie lub w biurze ośrodka.

§ 4 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po odbyciu zajęć z teorii.

2. Szkolenie praktyczne składa się z 30 godzin zegarowych jazdy.

3. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się w miejscu i o godzinie ustalonej wcześniej z instruktorem prowadzącym.

4. Zajęcia praktyczne można odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.

5. Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora.

6. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające.

7. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.

8. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.

9. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.

§ 5  OPŁATY ZA KURS

1. Cena kursu przedstawiona jest w CENNIKU. 

2. Cena kursu obowiązuje przez rok od dnia zapisania się na kurs (przyjmujemy datę wniesienia pierwszej opłaty za kurs). Jeżeli kurs nie został zakończony w ciągu 1 roku (licząc od dnia wniesienia pierwszej opłaty za kurs) z przyczyn leżących po stronie Kursanta to cena kursu ulega aktualizacji do ceny aktualnie obowiązującej i Kursant obowiązany jest dopłacić różnicę w cenie.

3. Cena kursu podstawowego na prawo jazdy kat. B obejmuje:

30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych,
Komplet materiałów dydaktycznych,
Egzaminy wewnętrzne (teoretyczny oraz praktyczny),
Ubezpieczenie NNW w trakcie trwania kursu.

4. Opłatę za kurs można zrobić w 3 nieoprocentowanych ratach: 
I rata – minimum 800 zł – płatna przy zapisie na kurs, nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu stacjonarnego lub przed uruchomieniem kursu e-learning,
II rata – w dowolnej wysokości – w czasie trwania zajęć teoretycznych lub samodzielnej nauki w przypadku e-learningu,  III rata – reszta dopełniająca cenę kursu – przed rozpoczęciem jazd (jazdy możemy zacząć umawiać po wpłaceniu pełnej kwoty za kurs). 

5. Opłaty należy wnosić gotówką w biurze szkoły lub przelewem na
rachunek bankowy szkoły.

§ 6  ZAKOŃCZENIE KURSU

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym teoretycznym i praktycznym Centrum Szkolenia Kierowców L MASTERS zakańcza szkolenie.

§ 7  REZYGNACJA Z KURSU

  1. Kursant, na własne życzenie, może w każdej chwili przerwać kurs na prawo jazdy. Wówczas zwraca on do L MASTERS swoją kartę przeprowadzonych zajęć. L MASTERS w ciągu 14 dni zwraca kursantowi właściwe dokumenty i uwalnia numer PKK. 
  2. Kursantowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za przerwany kurs. 

§ 8  JAZDY DOSZKALAJĄCE

1. Ceny jazd doszkalających określone są w CENNIKU.   

2. Opłaty za jazdy doszkalające należy dokonać z góry przed ich rozpoczęciem w biurze L MASTERS.

3. Jazdę doszkalającą można odmówić z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem u instruktora prowadzącego.

4. Jazdy doszkalające odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające. 

5. W przypadku rezygnacji z zakupionych jazd doszkalających nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane godziny jazd.